Çevre ile Birlikte Çalışıyoruz!

Hepimizin doğal
yaşam temellerini korumak için

Güneş ve rüzgar gibi yerli enerji kaynaklarının kullanılması sadece çevremizi koruma
nedenlerinin yanısıra, petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarına olan
bağımlılığı azaltmak içinde önem arz etmektedir.

Yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının yayılması çevreyi korumanın
desteklemesinden ve fosil kaynaklarının belirli bir ithal bağımlılığının azaltılmasından
başka bir çok yeni işyerlerinin oluşmasını da sağlar.

Çevre koruma ve
Zararlı maddelerden tasarruf

Tek bir 1,5 MW rüzgar enerjisi tesisinin sağladığı tasarruf
EmisyonlarHer kWhYıl BaşınaToplam (25 Yıl)
Kükürtdioksit7,10 g21.300 kg532.500 kg
Azot2,80 g8.400 kg210.000 kg
Karbondioksit1.114,00 g3.342.000 kg83.555.000 kg
Toz0,18 g540 kg13.500 kg
Karbonmonoksit0,90 g2.700 kg67.500 kg
Atom Çöpü3.10 mg9,3 kg232,5 kg

* Yıllık olarak 3 milyon kWh varsayılan üretimde

Özellikle Türk ekonomisi için önemli anlamlar taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler bundan fayda sağlayacaktır. Bunun yanısıra yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının kullanılması bir çok endüstri kolu için itici güç olmaktadır. Bunun sonucu olarak da Türkiye içinde sosyal ve ekonomik birlikteliği iyileştirmeye ve aynı şekilde yabancı yatırımların Türkiye`ye yatırım yapılması gibi Türk ekonomisi için çok büyük anlam taşıyan yaşam kalitesini dengelemeye yönelik bölgesel kalkınma desteklenecektir.

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin resmi alt yapı kazanması 2005’te çıkartılan Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK)’e dayanmaktadır, ayrıca AB’ye uyum kapsamında 2011-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı (YEEP) yürürlüğe girmiştir.[1] Plana göre 2023’te Türkiye’de üretilen elektriğin %22’si hidroelektrikten (ama miktar daha büyük olacak çünkü toplam çok daha büyük olacak) ve %16’sı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hedefleniyor. YEEP’e göre ulaştırma sektörünün %10’u yenilenebilir enerjiden yararlanacak.

Türkiye`ye artık bu yönde, dışa bağımlılığını azaltmak, kendi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını enerji tüketimindeki katkı payını yükseltmek için büyük görevler ve büyük çabalar düşmektedir.

Türkiye`de Yenilenebilir Enerji alanında
yatırımların avantajları

 • Üretim Lisansları 49 yıla kadar verilebilir.
 • Lisans alma bedelinin yüzde 99 tahsil edilmemektedir.
 • İlk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmamaktadır.
 • Sisteme bağlantı yapılmasında öncelik tanınmaktadır.
 • Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler üretilen elektrik enerjisini satın almakla yükümlüdür.
 • Toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.
 • Dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaftırlar.
 • Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere bir önceki takvim yılında satışa sundukları elektrik enerjisi miktarının, ülkede sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.
 • Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz.
 • Yatırımlar vergisel teşvik edilir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesinin (YEK Belgesi) verilmesi.
 • Yenilenebilir Enerji takriben 2011 yılından itibaren Avrupa`ya ihracatı (satışı) mümkün olacaktır.
 • Gelecekte yenilenebilir Enerji; emisyon ticareti kapsamında Avrupa`ya ihracatı mümkündür.